บรรยายกาศภายนอก: เกาะเกร็ดโฮมสเตย์

 

บรรยายกาศภายใน: เกาะเกร็ดโฮมสเตย์

 

 

 

ประมวลภาพบน: เกาะเกร็ด